Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2017

9739 8df0 500
"Grzeczność na co dzień" Jana Kamyczka, rok wydania 1978. Rozdział 22: "Serce w rozterce".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaolewka olewka
5141 e7e6 500
Reposted fromTARDIS TARDIS viasvndeadlysins svndeadlysins
5576 fdab 500
Reposted fromdelgada delgada viamole-w-filizance mole-w-filizance

May 25 2017

9998 fca7

mouldysushi:

linguisticjubilee:

rubyredwisp:

rubyredwisp:

Maisie Williams’s cute “date” to the Emmys (x)

Peter traded his Emmy for Maisie’s date

He looks so proud of it

May 21 2017

4640 0553 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viarhubarbrr rhubarbrr
2336 3d37 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viarhubarbrr rhubarbrr
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viairmelin irmelin
3735 ca64 500
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon
7735 f72b 500
Reposted fromhanouk hanouk viairmelin irmelin

May 12 2017

Reposted fromsuperfly superfly viairmelin irmelin
5308 be4f
Reposted fromktosiowa ktosiowa viairmelin irmelin
9974 6a8c
Reposted fromniewychowana niewychowana viaolewka olewka

May 09 2017

0596 48fd
W pierwszej chwili przeraziłam się, bo jednak byłam nastawiona na osobnika średniego wzrostu, a nie na to, co ujrzałam przed sobą. Ile to mogło być? Metr dziewięćdziesiąt pięć? Czy równe dwa metry? W każdym razie wrażenie było szokujące, ale natychmiast mimo woli doznałam uczucia ulgi. Chwała Bogu, do takiego można nosić każde obcasy...
— J. Chmielewska (162 cm wzrostu) "Klin".
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
4315 beda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl