Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

1593 0621 500
nie ma nadziei.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viawarkocz warkocz
4963 f284
Reposted fromtfu tfu vialucidumintervallum lucidumintervallum
6071 33d8 500
Reposted frommoomins moomins vialittledina littledina
9872 e8b2 500
Ed Sheeran & Boris
Reposted fromReykjavik Reykjavik vialittledina littledina

July 05 2017

1754 84bb
Reposted fromwithoutlove0 withoutlove0 viawarkocz warkocz
Na czym polega różnica między humanistą a ścisłowcem?
Reposted fromdarek darek viawarkocz warkocz
Reposted fromrayla rayla viawarkocz warkocz
#466
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viawarkocz warkocz

July 03 2017

Reposted fromoll oll viawarkocz warkocz
Reposted fromoll oll viawarkocz warkocz
7972 2027 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viawarkocz warkocz
6982 38f4 500
17.
- Kiedyś opowiadałaś mi bajki jak nie mogłem spać.
- Mogę ci opowiedzieć o stworzeniu świata w sześć dni. Ta jest krótka.
- Tej nie chcę. Ona źle się kończy.
- Niedzielą?
- Nie, matka. Człowiekiem!
— Karpowicz "Ości"

July 02 2017

2188 5242 500
5429 8050

sherlockhomeboyy:

when your life is falling apart and you pretend everything is all good.

5324 45e5
Reposted fromnfading nfading viawarkocz warkocz

June 29 2017

5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viachceblantao5rano chceblantao5rano
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl