Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

- Kiedyś opowiadałaś mi bajki jak nie mogłem spać.
- Mogę ci opowiedzieć o stworzeniu świata w sześć dni. Ta jest krótka.
- Tej nie chcę. Ona źle się kończy.
- Niedzielą?
- Nie, matka. Człowiekiem!
— Karpowicz "Ości"

July 02 2017

2188 5242 500
5429 8050

sherlockhomeboyy:

when your life is falling apart and you pretend everything is all good.

5324 45e5
Reposted fromnataliablus nataliablus viawarkocz warkocz

June 29 2017

5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viachceblantao5rano chceblantao5rano

June 15 2017

5881 0ef9 500
Reposted fromUnpretty Unpretty viairmelin irmelin
3773 82e8 500
Reposted fromerithe erithe viairmelin irmelin

June 11 2017

0773 3c3d 500
Reposted frommsofall msofall viairmelin irmelin
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin
4818 6646
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
5639 336e 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin

June 07 2017

4990 043a 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viakrzysk krzysk

June 05 2017

0775 1ecc 500

messbyaccident:

Getting new job when you are an introvert.

Reposted fromsubtlefire subtlefire viairmelin irmelin

June 04 2017

Reposted fromTank Tank viakrzysk krzysk
8664 8f1a 500
Reposted fromowca owca vialittledina littledina
9638 fdae 500
Reposted fromoll oll vialittledina littledina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl